ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများ
mVoter logo
မိမိ မဲဆန္ဒနယ်မှ ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများကို ကြည့်ရှုရန် တည်နေရာအား ရွေးချယ်ပေးပါ။
ကိုယ်စားလှယ်လောင်းမည်သူမဆို ၎င်း၏ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များကို အများပြည်သူထံ မထုတ်ပြန်စေလိုပါက ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်သို့ စာဖြင့် တင်ပြတောင်းဆိုနိုင်ပါသည်။ ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်သည် mVoter2020 အက်ပလီကေးရှင်းမှ ၎င်း၏ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များကို ဖယ်ရှားရန် ဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်ပါသည်။